Групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения