Заседания на Обществения съвет, решения

Решения от Протокол № 1/01.12.2016 г.:

По т.1 – Избор на председател на Обществения съвет – За председател на ОбС на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Г.Митрополия се избира Николинка Николаева Иванова, родител на ученици от училището.

Решения от Протокол № 2/27.02.2017 г.:

По т.1 – Запознаване със заявление с вх.№ 141/24.01.2017 г.на Камелия Веселинова Петкова, член на ОбС – Приема нов член на ОбС – Велизара Петрова Павлова, първа резерва на ОбС, родител на ученици от училището.

По т.2 – Политики и мерки за подобряване на качеството на ОВП, въз основа на резултатите от I срок

 1. Приема предложените политики и мерки за подобряване на качеството на ОВП за II учебен срок.
 2. ОбС да работи ефективно и да подпомага ОВП, провеждан в училището.
 3. Кметът на селото да изготви предложение до ръководството на училището и учениците да участват в почистването на района около сградата на училището.

По т.3 – Запознаване с проекта на бюджета за 2017 г.

 1. ОбС дава положително становище и констатира, че бюджета за 2016 г. е изпълнен по план, спазено е оптималното съотношение разходи за издръжка, разходи за възнаграждения и за заплати.
 2. ОбС приема и одобрява проекта на бюджета за 2017 г. на училището.
 3. До 15.03.2017 г. ОбС да изготви становище за бюджет 2017 г. Отговаря: Председателя на ОбС

Решения от Протокол № 3/09.03.2017 г.:

 1. ОбС одобрява и съгласува направения избор за учебници за I и V клас от учителите.
 2. ОбС приема и одобрява Училищния План-прием за I и V клас.
 3. До 15.03.2017 г. ОбС да изготви становище за Училищния План-прием за I и V клас. Отговаря: Председателя на ОбС

Решения от Протокол № 4/18.08.2017 г.:

По т.1 – ОбС одобрява и съгласува направения избор от учителите за учебници за II и VI клас.

По т.2 – ОбС приема училищните учебни планове за 2017/2018 г. на I, II, V, VI и VII клас и промяната в VII клас.

По т.3 – приемане на Етичен кодекс на училищната общност:

 1. ОбС приема ЕК на училищната общност.
 2. Нарушенията да се разглеждат от комисията по етика. Отг.: Председателя
 3. При неспазване на нормите на поведение, служителите носят дисциплинарна отговорност.
 4. ЕК влиза в сила от датата на приемането му.

По т.4 – Приемане на програмата за превенция на ранното напускане на училище, за предоставяне на равни възможности, за приобщаването на децата и учениците от уязвими групи:

 1. ОбС приема Програмата за превенция на ранното напускане на училище, Програмата за предоставяне на равни възможности, за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
 2. Програмите да влязат в сила от 15.09.2017 г.
 3. Да се следи за изпълнението на посочените програми.
 4. ОбС да оказва съдействие за изпълнението на Програмите.

По т.5 – на заседанията при обсъждане на бюджета и на отчетите при всяко тримесечие да присъства Председателя на ОбС, или при невъзможност – един от членовете на ОбС.

По т.6 – ОбС приема мерките за повишаване качеството на образованието и актуализацията на Стратегията за развитие на училището. Мерките и актуализираната Стратегия да влязат в сила от 15.09.2017 г.

Решения от протокол № 5/04.09.2018 г.:

По т.1 – ОбС приема училищните учебни планове на първи – седми клас за учебната 2018/2019 г.

По т.2 – ОбС приема Николинка Иванова да присъства като представител на ОбС на заседанията на педагогическия съвет на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“.

Решения от протокол № 1/05.02.2019 г.:

По т.1 – ОбС приема отчета за изпълнението на бюджета на училището за 2018 г. Преходният остатък да се използва по преценка на директора и Общото събрание за ремонтна дейност и обогатяване на МТБ. Приема се проекта на бюджета за 2019 г.

По т.2 – ОбС приема и одобрява училищния план-прием за първи и пети клас.

По т.3 – ОбС одобрява и съгласува избора на учебници за първи клас.

Решения от протокол № 2/05.07.2019 г.:

По т.1 – ОбС одобрява и съгласува направения избор от учителите за учебници за четвърти клас за учебната 2019/2020 г.

Решения от протокол № 3/09.07.2019 г.:

По т.1 – ОбС приема отчета за изразходваните средства за второто тримесечие на 2019 г.