Проект „Образование за утрешния ден“

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Целта на проекта е отваряне на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряване на нови решения за по-добро персонализирано обучение.

Период на изпълнение на проекта – 15.10.2019 – 14.10.2022 г.

Линк към платформата на проекта