Проект „Подкрепа за успех“

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., има за основна цел намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование.

Продължителност на проекта – 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

Линк към платформата на проекта