Клуб „Пеем и танцуваме“

Тематично направление „Изкуства и култура“, тематична подобласт „Сценични и танцови изуства“

Ръководител: Надежда Стефанова

Участници: 11 ученици втори – четвърти клас